Årsstämma

Välkomna till årsstämma!

Bostadsföreningen Åsa u.p.a

Datum: tisdag 27/5 kl 19
Plats: Tangokompaniet, Fredriksbergsgatan7, Malmö

Kaffe/te och frukt serveras

Föreslagen dagordning

1.      Stämmans öppnande
2.      Godkännande av dagordningen
3.      Val av stämmoordförande
4.      Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
5.      Val av justeringsmän, tillika rösträknare
6.      Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7.      Fastställande av röstlängd
8.      Styrelsens årsredovisning för 2013
9.      Revisionsberättelse för 2013
10.  Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11.  Beslut om resultatdisposition
12.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13.  Beslut om arvode åt styrelse och revisorer nästkommande verksamhetsår
14.  Val av styrelseledamöter och suppleanter
15.  Val av revisorer och revisorssuppleanter
16.  Val av valberedning för nästkommande verksamhetsår
17.  Motion: Placering av utemöbler
18.  Motion: Gemensamma utrymmen
19.  Stämmans avslutande


Årsredovisningen och motionerna kommer att finnas tillgängliga innan mötet. Fråga någon i styrelsen om du vill titta på dem, eller om du har några andra frågor.


CONVERSATION

Back
to top